Pro Venray wil motie over vliegveld De Peel

Pro Venray legt zich niet neer bij het besluit van het College van B&W dat meent dat een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor vliegveld De Peel geen zin heeft. Pro Venray denkt er anders over en heeft alle politieke partijen benadert om een motie in te dienen.

Fractieleider Joep Gielens van Pro Venray zegt positieve reacties te hebben ontvangen van D66, SP en VVD. “Deze partijen willen onze motie steunen.” Voordat het zo ver is, wil Gielens eerst een gesprek op het gemeentehuis met burgemeester Winants als portefeuillehouder van het vliegveld. Ook wil hij enkele raadsleden en Jan Houba bij het gesprek uitnodigen. “Dat is nu met de coronacrisis wat lastig te regelen. Misschien kun we het via videobellen doen. Ik wil van de portefeuillehouder een reactie horen over het collegestandpunt. Het college geeft aan dat het landsbelang en de nationale veiligheid alle andere argumenten van tafel zal vegen. Ik wil graag weten hoe het zit. Dan weet ik ook of het zin heeft een motie in te dienen.”


Werkgroep Stop vliegbasis De Peel en Jan Houba, lid van overlegcommissie COVM, pleiten voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Om de effecten van de heropening van het vliegveld voor welzijn en welvaart in kaart te brengen. Pro Venray krijgt in elk geval steun van D66. “Ik vind dat zo’n kosten-batenanalyse er moet komen”, zegt raadslid Theo Zegers. “Om een bredere kijk te krijgen op de gevolgen van de reactivering van het vliegveld. Het is heel belangrijk dat de effecten voor de bewoners en de omgeving goed worden afgewogen. Zodat de problemen die zich gaan voordoen effectief kunnen worden aangepakt.” Het college denkt meer te bereiken via de milieueffectrapportage (mer). “De mer is iets van Defensie”, stelt Zegers. “We moeten het slim aanpakken en de kosten-batenanalyse inbrengen in de mer.”


Joep Gielens wil voorstellen de onderzoekskosten van 15.000 tot 25.000 euro voor de kosten-batenanalyse te laten dragen door de gemeenten Boxmeer, Deurne, Gemert-Bakel en Venray. Het college van Venray wil er niet aan meebetalen en verwijst naar het ministerie van Defensie. “Defensie betaalt er niet aan mee”, weet Theo Zegers. “De kosten komen voor rekening van de gemeenschap. Die wordt vertegenwoordigd door de gemeente. Dus het is niet onlogisch dat de gemeente hieraan meebetaalt.” Joep Gielens haalt aan dat Defensie er geen belang bij heeft om een kosten-batenanalyse uit te voeren. “Over de verdeling van de kosten wil ik ook een reactie van het college horen.” De motie kan op de agenda komen van de eerstvolgende raadsvergadering op dinsdag 12 mei.


Tekst: Henk Willemssen